TMT media

ul.Szpitalna 51, 41-250 CZELADŹ

tel.(32) 763-73-15

tel.(24h) 792-193-476

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU

1.     Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu Samochodu określają warunki oddania do używania Najemcy samochodu przez Wynajmującego.

2.     Najemca gwarantuje, że:

-podane przez niego dane są zgodne z prawdą,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

-posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu, prawa kierowania Pojazdem Mechanicznym,

-nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnienia do kierowania pojazdem.

3.     Czas trwania umowy :

Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany.

Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w dniu i o godzinie określonymi w umowie.

W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie oraz karę umowną w wysokości potrójnej stawki dziennej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

4.     Zapłata :

W dniu podpisania umowy najmu Najemca jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie Wynajmującemu za okres wynajmu uwidoczniony w umowie oraz wpłacić kaucję zwracaną w dniu zwrotu samochodu w kwocie 500 zł. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne zasady i terminy płatności. W przypadku długoterminowych umów płatność za każdy rozpoczęty miesiąc następuje z góry do 10 – go dnia rozpoczętego miesiąca, brak wpłaty rozwiązuje natychmiast umowę.

Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT.

W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić ewentualne należności, wynikające z postanowień niniejszej umowy.

5.     Odbiór samochodu :

Najemca otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu w dobrym stanie technicznym.

Zbiornik paliwa był zatankowany do pełna i tak ma wrócić. W przypadku gdy najemca odda pojazd ze stanem paliwa innym, zobowiązuje się do zapłaty dwukrotnej wartości brakującego paliwa.

6.     Obowiązki Najemcy.

Najemca zobowiązuje się:

-do używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymania samochodu w czystości,

-kierować pojazdem osobiście, nie przekazywać pojazdu w podnajem lub bezpłatne użytkowanie osobom trzecim,

-nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian,

-nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw, a w przypadku awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego,

-niewykorzystywania pojazdu w jakichkolwiek zawodach sportowych, rajdach, ani w żadnych kampaniach wyborczych,

-niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o każdym zdarzeniu drogowym (kolizja, wypadek, kradzież ), oraz zawiadomić na miejscu wypadku Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia,

-do wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu tj. sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, sprawdzania działania świateł itp..Koszty naprawy poniesione z tytułu zaniedbania codziennej obsługi pojazdu pokrywa Wynajmujący (zatarcie silnika – brak oleju , przegrzanie silnika – brak płynu chłodniczego itp.)

Zabrania się :

-holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem

-przekraczania dopuszczalnej ładowności

7.     Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę podczas użytkowania przez niego pojazdu.

8.     Odpowiedzialność Najemcy.

Zabrania się pozostawienia pojazdu bez należytego zabezpieczenia, a w szczególności nie zostawiać w pojeździe dokumentów oraz kluczyka.

W przypadku kradzieży pojazdu wraz z dokumentami i/lub kluczykami Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę.

W przypadku, gdy pojazd zostanie zwrócony bez kluczyka lub kompletu dokumentów(dowód rejestracyjny, polisa) wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy następującymi kosztami :

- 600 zł + VAT za zgubienie kluczyka.

- 600 zł + VAT za zgubienie dokumentów.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy spowodowane używaniem pojazdu.

9.     Ubezpieczenie pojazdu.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu Najemca zapłaci Wynajmującemu stosowne odszkodowanie w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego.

Ustala się odpowiedzialność Najemcy tzw. Udział własny w szkodzie całkowitej 4000 zł, a w przypadku wystąpienia szkody częściowej 2000 zł.(opłata za przestój pojazdu, czas naprawy,formalności)

Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem :

-umyślnego uszkodzenia pojazdu,

-uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego prawa jazdy,

-uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/h albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,

- w przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

-szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego,

-wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (załącznik – Najemca zostanie obciążony zgodnie z cennikiem),

-kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub dowód rejestracyjny skradzionego samochodu – całkowity koszt ponosi Najemca,

-włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi Najemca,

-innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych i z polis.

W sytuacji, gdy pojazd ulegnie zderzeniu, którego następstwem będzie szkoda niemożliwa do usunięcia w drodze do naprawy (naprawa okaże się nieopłacalna), bądź zostanie skradziony, a ubezpieczyciel z jakichkolwiek przyczyn odmówi wpłaty pełnej kwoty odszkodowania, zapłata różnicy spoczywać będzie na Najemcy.

10.   W kwestiach nieregulaminowych w niniejszej umowie zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny.

 

 

Załącznik nr.2

 

Brak dowodu rejestracyjnego, polisy, tablicy rej -600 zł

Brak panelu od radia -300 zł

Brak części wyposażenia samochodu -opłata wg cennika Producenta + marża 25 %

Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy -2500 zł

Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem. - 250 zł

Brak kołpaka oryginalnego -80 zł

Czyszczenie tapicerki -200 zł

Ceny podane są w PLN do kwoty należy naliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

 

Pobierz umowę wynajmu samochodu (PDF)